Historie

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is van economisch zeer groot belang. Eén van de oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren, is de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze nieuwe rijksweg A24, verbindt de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam.

Procedure

De reeds genomen stappen zijn weergegeven in onderstaande tijdsbalk. Klik op de tijdsbalk in het plaatje hieronder om alle genomen stappen te bekijken. 

Bekijk alle genomen stappen

MIRT-verkenning

Rijk en regio hebben de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit gestart om de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam aan te pakken. Doel: het in kaart brengen van de mogelijkheden om de bereikbaarheid in de regio (in samenhang met de ambities op het gebied van economie, ruimte, ecologie en leefbaarheid) duurzaam te verbeteren.

Masterplan Rotterdam Vooruit

Na inventarisatie van de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen (onder andere door inwoners uit de regio Rotterdam mee te laten denken) is in 2009 het ‘Masterplan Rotterdam Vooruit’ uitgebracht. Dit plan beschrijft de visie op de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio voor de periode 2020-2040. Hierin is de bereikbaarheidsopgave afgestemd op ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen.

5 projecten

Op basis van het Masterplan hebben de betrokken bestuurders in 2010 opdracht gegeven 5 projecten nader uit te werken:

  1. meer en beter openbaar vervoer tussen Rotterdam-Zuid en de rest van de regio;
  2. beter benutten van het stedelijk en regionaal wegennet;
  3. aanleg van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding;
  4. verbeteren van de doorstroming op de Brienenoord- en Algeracorridor;
  5. wegverbreding op de A20-oost tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.

De uitwerking van deze projecten vond plaats in de periode 2010-2012 en is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’. De Nieuwe Westelijke Oeververbinding is het eerste project dat verder wordt uitgewerkt. Over de andere prioritaire projecten hebben bestuurders eveneens nadere afspraken gemaakt.

Rijksstructuurvisie Rotterdam Vooruit en NWO

De Rijksstructuurvisie dient ter verankering van de resultaten van het Masterplan Rotterdam Vooruit en bevat twee besluiten. Ten eerste de bestuurlijke beslissing over de realisatie van de 5 prioritaire projecten. Ten tweede de bestuurlijke voorkeursbeslissing over een uit te voeren variant van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding: de Blankenburgverbinding-variant Krabbeplas-West.

Rijksstructuurvisie vastgesteld

Op 5 november 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Rijksstructuurvisie vastgesteld. Met de Rijksstructuurvisie en de daarin opgenomen voorkeursbeslissing is de verkenningsfase voor Rotterdam Vooruit en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding afgerond. Na vaststelling van de Rijksstructuurvisie is de naam van het project Nieuwe Westelijke Oeververbinding gewijzigd in Blankenburgverbinding.

Twee mogelijke tracés

Voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding zijn twee mogelijke tracés onderzocht: de Oranjeverbinding bij de Maeslantkering en de Blankenburgverbinding ten oosten van Maassluis en Rozenburg. Op 5 november 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de keuze voor de Blankenburgverbinding-variant Krabbeplas-West definitief vastgesteld in de Rijksstructuurvisie.

Uiteindelijk 5 varianten

Samen met omwonenden, het bedrijfsleven, belangengroeperingen en overheden is informatie over de Oranjeverbinding en Blankenburgverbinding verzameld (lees meer bij Denk mee!). Hieruit zijn uiteindelijk 5 varianten naar voren gekomen. 2 varianten voor de Oranjeverbinding en 3 voor de Blankenburgverbinding. Voor elke van de 5 varianten zijn de kosten en de effecten op verkeer, natuur en milieu in kaart gebracht.

Blankenburgverbinding is gekozen

Er is vervolgens gekozen voor de Blankenburgverbinding en niet voor de Oranjeverbinding. Redenen zijn dat de Blankenburgverbinding beter voldoet aan de gestelde bereikbaarheidsdoelen én bovendien lagere kosten met zich meebrengt dan de Oranjeverbinding. De Blankenburgverbinding verwerkt twee keer zoveel verkeer, is veel goedkoper om te realiseren en heeft een aanzienlijk betere kosten-batenverhouding. Bij de afweging zijn ook de leefbaarheidseffecten, de kosten en het regioadvies meegewogen. Met als resultaat een voorkeur - van zowel regionaal bestuur als de minister van Infrastructuur en Milieu - voor de Blankenburgverbinding-variant Krabbeplas-West.

Cookie-instellingen