Home > FAQ

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de Blankenburgverbinding. Staat je vraag er niet tussen? Stel je vraag dan via de pagina Praat mee. Wij beantwoorden je vraag via dit platform. Je kan ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina of langskomen in het Informatiecentrum .

Kijk ook op deze pagina voor antwoorden op gestelde vragen tijdens de verschillende webinars.

In de huidige situatie (zonder Blankenburgverbinding) is de afstand via de weg tussen Vlaardingen en Rozenburg circa 20 km. Hier doe je met de auto gemiddeld 19 minuten over (zonder file).

Als de Blankenburgverbinding opengesteld is, is de afstand korter, namelijk circa 12 km. Met de auto doe je er dan circa 12 minuten over.

Ofwel een reistijdwinst van circa 7 minuten.

Modelberekeningen die zijn uitgevoerd in de Verkenningsfase laten zien dat er bij lage economische groei ongeveer 74.000 motorvoertuigen per etmaal over de verbinding rijden, en bij hoge economische groei ongeveer 97.000 motorvoertuigen. Deze cijfers gaan niet uit van tolheffing.

In de Planuitwerkingsfase is alleen gerekend met een hoge economische groei en tolheffing en dan maken in 2030 circa 68.000 motorvoertuigen gebruik van de Blankenburgverbinding. Er is enkel gerekend met een hoge economische groei om de worst case effecten voor verkeer en milieu in beeld te brengen, om het ontwerp zo robuust mogelijk te maken.

De Foto & Video pagina op deze website bevat foto's en video's die laten zien hoe de nieuwe weg eruit komt te zien. De beelden geven een indruk van de toekomstige situatie. 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in het najaar van 2013 besloten dat er geen fietstunnel wordt aangelegd in de Maasdeltatunnel. Motivering bij dit besluit is dat het langzaam verkeersnetwerk primair een regionale aangelegenheid is. In het voorjaar van 2014 heeft de Stadsregio Rotterdam (nu Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag) een onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak van een fietstunnel. Onderzocht is de potentie van het (toekomstige) gebruik van de fietstunnel in relatie tot de bestaande veerpont tussen Maassluis en Rozenburg. Uit het onderzoek blijkt dat de benodigde investering in een fietstunnel (circa 33 miljoen euro aanlegkosten, exclusief beheerkosten) niet opweegt tegen het aantal verwachte gebruikers (tussen circa 850 en 950 (brom)fietsers per etmaal), die bovendien in de huidige situatie al gebruik maken van de veerpont. De regionale bestuurders hebben op basis van de uitkomsten van het rapport besloten niet verder in te zetten op een fietstunnel. De provincie verzorgt het vervoer op de oeververbinding Maassluis – Rozenburg en heeft toegezegd dat deze in de toekomst blijft varen voor in elk geval fietsers en voetgangers.

De Blankenburgverbinding is toegankelijk voor auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren.

De bouw is gestart op 18 september 2018 en naar verwachting gaat de nieuwe verbinding in 2024 open.

De Blankenburgverbinding is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Via de Maasdeltatunnel (ongeveer 900m lang) loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur door; met aan de noordzijde een landtunnel van ongeveer 500 meter, de Hollandtunnel.

De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg, met een maximumsnelheid van 100 km per uur en drie rijstroken per rijrichting. Ook wordt de A20 verbreed naar drie rijstroken per rijrichting, tussen het Kethelplein en het knooppunt Vlaardingen (A20-A24 Blankenburgverbinding).

Op deze website pagina van Rijkswaterstaat https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht#193405 wordt het ontstaan en keuze van wegnummers uitgelegd.

De Blankenburgverbinding verwerkt bijna twee keer zo veel verkeer, terwijl die veel goedkoper is dan de Oranjeverbinding. En op leefbaarheidseffecten, zoals hinder voor de omgeving, scoren beide projecten ongeveer gelijk. Een meerderheid van de regionale overheden heeft de minister geadviseerd te kiezen voor de Blankenburgverbinding, variant Krabbeplas-West. De minister heeft dit advies bij haar afweging meegenomen en de voorkeur voor deze variant uitgesproken.

De Blankenburgverbinding wordt aangelegd. Op 18 juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepszaak over het Tracébesluit Blankenburgverbinding. Met de uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk en kan de weg aangelegd worden. De realisatie is gestart op 1 september 2018.

Met de Blankenburgverbinding:

  • vergroten we de bereikbaarheid van de regio Rotterdam;
  • dragen we bij aan de groei van de Rotterdamse Haven en Greenport Westland;
  • ontlasten we de Beneluxtunnel;
  • krijgt de weggebruiker een extra alternatief om het Scheur te passeren, en
  • verbetert de doorstroming van het verkeer en ontstaat een betrouwbaar netwerk.

De Blankenburgverbinding is noodzakelijk om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische activiteiten te garanderen. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan zakelijke diensten en creatieve bedrijvigheid. Het bereikbaar houden van de Rotterdamse regio is hiervoor van groot belang; de Blankenburgverbinding maakt de gewenste situatie mogelijk. De Blankenburgverbinding sluit de A20 ten westen van Vlaardingen aan op de A15 aan de oostkant van Rozenburg.

De verlichting op de A20 is nog gekoppeld aan de verlichting die in de nieuwe onderdoorgang van knooppunt Vlaardingen hangt. Omdat de verlichting in de onderdoorgang 24/7 moet branden, is het helaas op dit moment niet mogelijk om de verlichting handmatig uit te zetten. De planning was om deze zo snel mogelijk na ingebruikname van de onderdoorgang los te koppelen echter, door missende onderdelen is het helaas nog niet mogelijk geweest om de schakeling van de verlichting in te stellen. In het najaar van 2022 worden de onderdelen verwacht en wordt de verlichting langs de A20 op tijd uitgeschakeld. 

Op de A20 wordt tweelaags zoab (of soortgelijk asfalt) toegepast. Dit is ongeveer 2 à 3 dB stiller dan het huidige asfalt wat op de A20 ligt vanaf aansluiting 9 Vlaardingen richting het westen. Bekijk de Geluidspagina voor meer informatie. 

Als de Blankenburgverbinding is opengesteld en de A20 is verbreed wordt meer verkeer verwacht op de A20 tussen Maassluis en het knooppunt Kethelplein. Op basis van modelberekeningen worden de volgende toenames op de A20 verwacht:

  • A20 Maassluis-Blankenburgverbinding neemt toe met circa 11%
  • A20 Blankenburgverbinding-Vlaardingen West neemt toe met circa 53%
  • A20 Vlaardingen West-Vlaardingen neemt toe met circa 38%
  • A20 Vlaardingen-knooppunt Kethelplein neemt toe met circa 25%

De verkeerseffecten van de Blankenburgverbinding zijn beschreven in het effectrapport verkeer behorende bij het Tracébesluit (zie ook Planstudie - Blankenburgverbinding).

De viaducten Vlaardingervaart en Lepelaarssingel worden aan de zuidzijde verbreed ten behoeve van de verbreding van de A20. De viaducten Marathonweg en Holysingel zijn breed genoeg. De werkzaamheden die daar plaats vinden zijn onderhoudswerkzaamheden.

Alle actuele informatie is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl/a20 , je kan je aanmelden om alle bouwberichten te ontvangen door een mail te sturen naar omgeving@baakbbv.nl , download de bouwapp via de appstore of Google Play en abbonneer je op de nieuwsbrief via www.nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl .

Nee, de Broekpolderweg wordt alleen open gehouden voor de hulpdiensten en fietsverkeer. De Broekpolderweg is niet ingericht op veel auto- en vrachtverkeer. Ook zou dit een onveilige situatie opleveren. 

Langs oprit 9 naar de A20 richting Rotterdam worden nieuwe geluidschermen geplaatst. Vanwege de beperkte ruimte naast deze oprit is het nodig om één rijstrook af te sluiten.

Alle informatie over welke geluidschermen op welke locatie komen langs de A20 tussen het Kethelplein en het nieuwe knooppunt Vlaardingen is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl/geluid

Op diverse plaatsen langs de A20 worden nieuwe geluidschermen geplaatst en worden bestaande geluidschermen verhoogd en verlengd. Het nieuwe knooppunt Vlaardingen, de rijstroken op de A24 en de Hollandtunnel (landtunnel in de Aalkeetpolder) worden verdiept aangelegd (onder het maaiveld). Dit geeft een geluidreductie ten opzichte van een situatie zonder verdiepte ligging.

Tijdens de gehele bouwperiode van de A15 is de rijsnelheid op de A15 teruggebracht naar 70 km/uur. Deze rijsnelheid is ingesteld omdat de A15 is aangepast om werkruimte te creëren voor de bouwwerkzaamheden. Zo zijn de rijbanen dichter naar elkaar toegebracht waarvoor de middenberm is versmald. Hierdoor ervaren veel bestuurders dat ze in de bocht van de A15 bij Rozenburg extra stuurcorrecties moeten uitvoeren om niet op de verkeerde rijstrook te belanden. Voor de veiligheid van weggebruikers is daarom gekozen voor een lagere maximum snelheid tijdens de bouwperiode. Door eerdere meldingen weten we dat niet alle weggebruikers zich aan deze aangepaste snelheid houden en dat hierdoor andere weggebruikers zich onveilig voelen. We hebben het traject waar de snelheidsbeperking naar 70 km/h geldt zo kort mogelijk gehouden en extra waarschuwingsborden neergezet die de situatie en de maximum snelheid van 70 km/h aanduiden. Het is aan de weggebruikers om zich aan de maximum snelheid te houden. Bij openstelling van de A24 wordt de A15 aangepast naar zijn definitieve indeling met twee rijstroken per rijrichting en een maximum snelheid van 100 km/uur.

Bij de Trentweg wordt aan weerszijde van het bestaande viaduct van de A15 een nieuw viaduct gebouwd. Over deze viaducten rijdt in de toekomst het verkeer wat vanuit Rotterdam naar de A24 wil en het verkeer wat vanaf A24 naar Rotterdam wil. De dekken van deze nieuwe viaducten worden in één overspanning gebouwd. Wat wil zeggen dat er zometeen onder de viaducten geen pilaren staan. Tijdens de bouw is het echter noodzakelijk te werken met een tijdelijke ondersteuningsconstructie. Hierdoor is er in de tijdelijke situatie slechts één rijstrook beschikbaar per rijrichting onder het viaduct. Collega Ruben vertelt hier in dit filmpje meer over:

 

Vanuit Rozenburg zijn er twee mogelijkheden om de A24 te bereiken en via de nieuwe Maasdeltatunnel richting de noordzijde van het Scheur te rijden. Allereerst kan verkeer vanaf de Trentweg de nieuwe toerit naar de Maasdeltatunnel gebruiken. De andere optie is om aan de westzijde van Rozenburg via aansluiting 13 (Rozenburg) de A15 op te rijden en vervolgens via knooppunt Rozenburg naar de A24 te rijden.

Bij het ontwerpen van het nieuwe knooppunt Rozenburg is het niet mogelijk gebleken de oprit (toerit) vanaf de Trentweg richting de Thomassentunnel (Richting Europoort en Maasvlakte) te behouden. Door de aanleg van de verbindingswegen tussen de A24 en de A15 is er geen ruimte meer beschikbaar om verkeer vanaf deze toerit veilig in te laten voegen op de A15. Vanwege de bouwwerkzaamheden aan het knooppunt is de toerit al sinds 2019 afgesloten. De toerit komt dus ook in de definitieve situatie niet meer terug. Verkeer vanuit Rozenburg moet gebruik maken van de Calandbrug of Rozenburgse sluizen om richting het havengebied en Voorne-Putten te rijden, of kan via de aansluiting Welplaatweg gebruik maken van de A15 en de Thomassentunnel. RWS en BAAK zijn tijdens de realisatiefase van de Blankenburgverbinding voortdurend in gesprek met de Gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio en het Havenbedrijf om de bereikbaarheid van Rozenburg te garanderen.

Het is bekend dat de Calandbrug op onregelmatige tijden open gaat. Bij deze brug geldt dat de scheepvaart voorrang heeft boven het wegverkeer. Dit betekent dat de brug op elk moment open gaat wanneer een schip de brug wil passeren. Deze afspraak is vastgelegd in de contracten van de bedrijven die gevestigd zijn aan de Brittanniëhaven. In overleg met het Havenbedrijf is gebleken dat het niet mogelijk is een dienstregeling in te stellen voor de Calandbrug met vaste openingstijden. Wel zijn er op de Droespolderweg knipperlichten aanwezig die aangeven of de Calandbrug geopend is. Wanneer deze lichten knipperen wordt geadviseerd om via de Welplaatweg of de Rozenburgsesluizen te rijden. Rijkswaterstaat onderzoekt het komende jaar samen met de gemeente Rotterdam of het mogelijk is deze knipperlichten te vervangen voor borden waarop meer informatie over de brugopeningen geboden kan worden.

Het beleid is dat er geen vluchtstroken in tunnels worden toegepast. Het is onveilig om daar te stoppen. Uiteraard kan het wel zo zijn dat je door een pechsituatie moet stoppen. Wel is er tussen de twee tunnelbuizen een vluchtgang aanwezig. 

Bekijk deze video van Rijkswaterstaat wat je moet doen bij pech of ongeval in een tunnel. 

 

In beide tunnels geldt een maximum snelheid van 100 km/u. Er komen 2x3 rijstroken, een rijstrook is 3,5 meter breed. Er komen geen vluchtstroken of pechhavens in de tunnel. Wel is er tussen de twee tunnelbuizen een vluchtgang aanwezig. Beide tunnels voldoen aan de Nederlandse Tunnelwet.

De Blankenburgtunnel was de werktitel van Rijkswaterstaat in de voorbereidende fase. Uiteindelijk is het aan de vergunningverleners gemeente Rotterdam en Vlaardingen om namen aan tunnels te geven. Zij hebben de naam Maasdeltatunnel vastgesteld.

Voor het deel van de Maasdeltatunnel dat onder het Scheur komt, worden twee tunnelelementen afgezonken. Dit soort elementen worden meestal in een speciaal bouwdok op afstand van de bouwplaats gemaakt en vervolgens over het water naar de afzinklocatie gebracht. De elementen voor de Blankenburgverbinding worden direct naast Rozenburg gebouwd, in een droogdok van scheepswerf Damen Verolme Rotterdam dat op een steenworp afstand van de bouwplaats ligt. Hierdoor is langdurig transport over het water niet nodig en is er minder hinder voor de scheepvaart. De elementen worden elk ongeveer 200 meter lang, 40 meter breed en 7 meter hoog.

In het Informatiecentrum wordt de bouw in detail uitgelegd en zijn voorlichters aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Jazeker, er zijn vijf uitkijkpunten dicht bij het bouwterrein om de bouw te kunnen volgen. Er is een uitkijkpunt aan de Tijdelijke Botlekweg in Rozenburg ter hoogte van de sportvelden. Op zaterdag is het uitkijkpunt bij Maasdeltatunnel Noord te bezoeken met een voorlichter.  Aanmelden kan hiervoor via het informatiecentrum. Bij het informatiecentrum aan de Maassluissedijk is een uitkijkpunt en aan de Maassluissedijk, dicht bij de tunnelmond van de Maasdeltatunnel. Ook bij de Hollandtunnel is een uitkijkpunt geplaatst. Op deze pagina is er meer te lezen over de uitkijkpunten.

In het Informatiecentrum is er veel te zien en te beleven over de Blankenburgverbinding. Een voorlichter leidt u rond en beantwoordt uw vragen. 

De Hoekse Lijn blijft rijden omdat het dek van het Othildeviaduct al eerder is geplaatst.

Alle werkzaamheden zijn te vinden op www.blankenburgverbinding.nl/werkzaamheden , op deze pagina staat wanneer en waar bepaalde werkzaamheden te verwachten zijn en welke hinder deze eventueel kunnen opleveren. 

Met de bouwapp wordt u geïnformeerd over werkzaamheden en wijzigingen in de planning. Download de app 

Tolheffing dient als (gedeeltelijke) bekostiging van de Blankenburgverbinding. Tolheffing is een doelheffing, die stopt zodra de beoogde opbrengst is opgehaald. In principe wordt ervan uit gegaan dat voor 25 jaar tol wordt geheven. Als het bedrag van €315 miljoen (prijspeil 2014) eerder is gerealiseerd, stopt de tol eerder.

Bron: Nota van antwoord Tracébesluit.

Een motorrijtuig is een voertuig dat op eigen kracht wordt voortbewogen. Aanhangers vallen daarom niet onder deze definitie. Indien de tolweg wordt gepasseerd met een combinatie van een trekkend voertuig en een aanhanger, rust de verplichting om tol te betalen uitsluitend op de kentekenhouder van het trekkend voertuig.

Bron: Memorie van toelichting - Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Uitgangspunt is een free-flowsysteem, waarbij registratie op basis van kentekenherkenning plaatsvindt. Vóór de openstelling van de Blankenburgverbinding worden de betaalmogelijkheden nog verder uitgewerkt.
Door het toepassen van een free-flowsysteem wordt bij de tolheffing gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke wijze van uitvoering. Dat is zowel van belang voor de weggebruiker als voor de inningsorganisatie. Zo moet de toepassing van een free-flowsysteem voorkomen dat heffing leidt tot vertraging op de weg.
De weggebruiker is niet verplicht tot het aanschaffen van een registratievoorziening (zoals een kastje in het voertuig). Als basis wordt uitgegaan van een systeem met kentekenregistratie. De weggebruiker moet er zelf aan denken om te betalen voor de tolweg. De weggebruiker zal hierover voldoende worden geïnformeerd via borden langs de weg en bijvoorbeeld via navigatiesystemen.
Van belang is dat de weggebruiker op een eenvoudige wijze aan zijn verplichting kan voldoen. Daarom wordt gekozen voor een systeem waarbij de weggebruiker zowel vooraf als binnen een termijn na het gebruik van de weg de tol kan betalen. Betaling hoeft echter niet direct plaats te vinden, maar binnen een bepaalde termijn. De weggebruiker kan ook voorafgaand aan het passeren van de tolweg betalen. Bij niet tijdige betaling zal een boete worden opgelegd.
Het toltarief moet worden betaald door de kentekenhouder van het motorrijtuig dat van de Blankenburgverbinding gebruikmaakt. Echter de feitelijke gebruiker van de tolweg hoeft niet noodzakelijkerwijs de kentekenhouder van het voertuig te zijn. De betalingsverplichting voor tol zal immers ‘free-flow’ worden geregistreerd, waardoor niet duidelijk zal zijn wie die feitelijke bestuurder van het voertuig was. Daarom is ervoor gekozen, aansluitend bij het systeem van de parkeerbelasting – om de kentekenhouder van het voertuig als betalingsplichtige aan te merken. Het is uiteraard wel mogelijk dat de feitelijke gebruiker van een motorrijtuig het toltarief betaald. Maar als de gebruiker van de tolweg het toltarief niet voldoet, wordt een boete aan de kentekenhouder gestuurd.

Voertuigen met een buitenlands kenteken
Voor het draagvlak van tolheffing is het van belang dat alle motorrijtuigen, inclusief de motorrijtuigen met een buitenlands kenteken, de tolheffing betalen en dat op deze betaling kan worden toegezien. Daarom kan op grond van de wet tijdelijke tolheffing, in het geval dat de woon- of verblijfplaats van een kentekenhouder niet bekend is, direct een bestuurlijke boete worden uitgereikt aan de bestuurder, zonder dat eerst een aanmaning wordt verstuurd.

Mede voor buitenlandse weggebruikers zonder gebruikersaccount, is het van belang dat voor, op en na de tolweg voldoende duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van een verplichting om tol te betalen. Vanzelfsprekend geldt dan ook voor deze groep gebruikers de mogelijkheid om het gratis alternatief te gebruiken. Bij het passeren van de tolweg wordt de weggebruiker geïnformeerd over de wijze waarop de tol kan worden betaald. Naast de directe communicatie gericht op de weggebruiker zal ook online in diverse buitenlandse talen worden gewezen op de tolheffing. Daarbij wordt gestreefd om, ook voor buitenlandse kentekenhouders die gebruik maken van de tolweg, zoveel mogelijk het aanmaken van een gebruikersaccount te bevorderen.
De regering onderzoekt de mogelijkheden om kentekengegevens internationaal uit te wisselen ten behoeve van de tolheffing, zoals deze mogelijkheid tot uitwisselen ook bestaat voor boetes voor bepaalde verkeersovertredingen op grond van de Cross Border Enforcement-richtlijn (2011/82/EU). Indien de mogelijkheid tot het uitwisselen van kentekengegevens is geregeld, kunnen aan buitenlandse weggebruikers aanmaningen (en boetes) worden toegestuurd op dezelfde wijze als voor Nederlandse weggebruikers.
Om tot een effectieve handhaving van de betalingsplicht van de tolheffing te komen als de woon- of verblijfplaats van een kentekenhouder niet kan worden achterhaald, voorziet artikel 15 van de wet tijdelijke tolheffing in de mogelijkheid tot toezicht op het netwerk. Dit artikel maakt het mogelijk om motorrijtuigen staande te houden en direct een bestuurlijke boete aan de bestuurder uit te reiken.

Privacy
De inning van tol moet voldoen aan de wettelijke eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt. Free-flow tolheffing is niet mogelijk zonder een geautomatiseerde verwerking van gegevens van de weggebruiker. Een deel van deze gegevens zijn persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wbp.
Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden gebruikt. Dit uitgangspunt staat echter op gespannen voet met de ambitie om de tolheffing op een zo efficiënt mogelijke wijze uit te voeren. Er wordt daarom aan de weggebruiker een keuze aangeboden tussen een systeem waarbij meer persoonsgegevens worden gebruikt, maar waarbij veel administratieve lasten van de tolheffing uit handen worden genomen (betaling met een gebruikersaccount) en een systeem waarbij weinig persoonsgegevens worden gebruikt, maar meer handelingen van de weggebruiker noodzakelijk zijn (eenmalige betaling).

Bron: Memorie van toelichting - Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

 

Ja, ook motoren betalen tol, aangezien dit ook een motorrijtuig is. Het tarief dat hiervoor wordt gehanteerd is € 1,18 (prijspeil 2014).

Voor de tolheffing gelden twee soorten tarieven, Personenauto’s betalen € 1,18 en vrachtwagens € 7,11 (prijspeil 2014).

De A20 wordt deels verbreed en toe- en afritten worden aangepast. Hiervoor wordt een deel van de geluidsschermen verplaatst, aangepast en toegevoegd. Waar komt welk scherm? Hoe zien de schermen eruit? En hoe is bepaald waar welk geluidscherm komt? Op de Geluidspagina proberen we alle vragen die er leven met betrekking tot geluid te beantwoorden. 

In de planuitwerkingsfase is een akoestich onderzoek uitgevoerd. Aandachtspunten daarbij zijn lawaai van het verkeer op de weg (rijkswegen en provinciale en gemeentelijke wegen), lawaai van het spoor en van de industrie. Voor de bestaande rijkswegen zijn zogeheten ‘plafondwaarden’ vastgesteld; er komt een toetsing om vast te stellen of die wegen daar na aanleg van de Blankenburgverbinding aan voldoen. Voor de relevante provinciale en gemeentelijke wegen vindt een toetsing plaats om te bepalen of ze (na aanleg) voldoen aan de normen en grenswaarden van de Wet geluidhinder. Rijkswaterstaat geeft t.z.t. voor beide situaties inzicht in de eventueel te treffen wettelijk vereiste maatregelen. In het geval dat de 'plafondwaarden' worden overschreden, worden maatregelen getroffen. Op de Geluidspagina proberen we zoveel mogelijk vragen die er leven met betrekking tot geluid te beantwoorden.

Op de projectwebsite www.blankenburgverbinding.nl staat veel informatie over het project, waaronder een interactieve kaart met actuele werkzaamheden en hinder. U kunt zich via www.nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Direct omwonenden worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder door middel van bouwcommunicatie van BAAK. Deze ontvangen zij in de brievenbus. Geïnteresseerden kunnen deze bouwberichten ook via de mail ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar omgeving@baakbbv.nl .

Voor vragen kunt u bellen  naar 0800-8002 of e-mailen naar blankenburgverbinding@rws.nl . Voor klachten over hinder door werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgeving@baakbbv.nl.

U kunt ook het informatiecentrum bezoeken. Op www.blankenburgverbinding.nl/informatiecentrum vindt u meer informatie hierover.

De woningen die risico lopen op schade tijdens de bouw, worden voorafgaand aan de werkzaamheden onderzocht. Hier wordt een zogeheten nulmeting verricht, op basis waarvan vergeleken kan worden of er schade ontstaat. Mocht er schade ontstaan, dan kunt u zich melden bij Rijkswaterstaat, ook als er geen nulmeting is uitgevoerd bij uw woning.

De landtunnel in de Aalkeetpolder oftewel de Hollandtunnel en de de tunnel onder het Scheur oftewel de Maasdeltatunnel, zijn een Categorie C-tunnel: niet alle gevaarlijke stoffen mogen door deze tunnels. Om precies te zijn de stoffen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie of het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen. Vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen in deze categorie moet een alternatieve route nemen.

De categorie van een tunnel geeft aan welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen. De categorie-aanduiding is in heel Europa gelijk. Er wordt gewerkt met de categorie A tot en met E, waarbij bij categorie A geen restricties zijn, alle stoffen mogen door de tunnel, en bij categorie E zijn bijna alle gevaarlijke stoffen verboden. Het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen die niet door een tunnel mogen, moet via een alternatieve route rijden.

Parallel aan de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gerealiseerd.  De overheden in de regio hebben onder regie van de MRDH een Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld. Dit is een pakket aan maatregelen dat komt bovenop de maatregelen die wettelijk verplicht zijn bij de aanleg van de nieuwe rijksweg, de Blankenburgverbinding. Het programma gaat over natuur, groen, water, recreatie en geluid. Het strekt zich uit over een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedsgebied van de nieuwe rijksweg. De bedoeling van het programma is onder meer de natuur te verrijken en het recreatieaanbod te vergroten, vooral voor de inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Ook komen er extra maatregelen om de geluidbelasting te beperken. Grote projecten binnen Nieuw Waterland zijn onder andere de herinrichting van het Oeverbos en het Krabbepark, de groene gordel rondom Rozenburg en de Waterharmonica. Kijk voor meer informatie op www.nieuw-waterland.nl of neem contact op met de verantwoordelijke partijen: gemeente Rotterdam, gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer,  Hoogheemraadschap van Delfland.

Om ruimte te maken voor de Blankenburgverbinding zijn er helaas bomen verwijderd. Voor iedere boom die verwijderd is, komt een nieuwe boom terug. In totaal wordt 26,02 hectare verwijderd. 9,6 hectare kan binnen het projectgebied worden gecompenseerd. De rest wordt in de omliggende gemeenten gecompenseerd. Diverse nieuwe bomen zijn al aangeplant in Vlaardingen en Maassluis. Het overgrote deel van de bomen die weg moeten, zijn ook al verwijderd. Mogelijk dat hier en daar nog wat bomen weg moeten voor kleine aanpassingen die nog in het project gedaan worden of om de benodigde werkruimte te creëren.

Rijkswaterstaat heeft de effecten van de Blankenburgverbinding op de luchtkwaliteit onderzocht. Het onderzochte gebied betreft de gebiedsafbakening zoals opgenomen in de Tracéwet. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het Tracébesluit Blankenburgverbinding.

De aanleg van de Blankenburgverbinding leidt niet tot overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. Bij de tunnelmonden vallen de concentraties hoger uit, maar op de jaarlijks getoetste locaties voldoet de Blankenburgverbinding aan de normen.

De Blankenburgverbinding is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit programma zorgt ervoor dat overal in Nederland tijdig en blijvend aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit wordt voldaan.

Door de gekozen bouwmethode wordt tijdens de realisatie het grondwaterpeil buiten de Tracégrenzen niet aangetast. Er vindt door middel van peilbuizen die in het gebied zijn geplaatst, monitoring plaats om dit in de gaten te houden.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.