Participeren & informeren

Het betrekken van de omgeving is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding. We vinden het belangrijk om de ideeën, wensen en zorgen te horen van alle mensen en organisaties die betrokkenheid hebben bij de Blankenburgverbinding.

Dit is waardevolle informatie voor het ontwikkelen van het project en helpt ons bij het leveren van maatwerk. Er zijn verschillende manieren waarop we deze informatie inwinnen en met elkaar in gesprek gaan.

Afstemming stakeholders

Betrokken bestuursorganen worden periodiek geïnformeerd via onder meer het bestuurlijke overleg (Bestuurlijke Afstemgroep) en informatieve bijeenkomsten voor gemeenteraden en algemene besturen. Vanuit de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) adviseren de regionale overheden de minister over onderdelen van het project en nemen zij besluiten over het Kwaliteitsprogramma.

Deelnemers aan de BAG zijn de bestuurders van de gemeente Vlaardingen, gemeente Rotterdam, Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW. Daarnaast zijn er doorlopend gesprekken met andere overheden en belangenorganisaties.

Klankbordgroep noord- en zuidoever

Zowel voor de noordoever als de zuidoever zijn klankbordgroepen ingesteld. De klankbordgroepen bestaan uit een vaste groep bewoners en vertegenwoordigers van ondernemers, recreanten en sportinstellingen rond Vlaardingen en Rozenburg; mensen die het project Blankenburgverbinding nauw volgen, met de projectorganisatie en de regiopartijen met enige regelmaat van gedachten wisselen, en adviseren over de Blankenburgverbinding en het Kwaliteitsprogramma.

Interactieve website

Via deze website kunnen geïnteresseerden hun mening geven en informatie lezen over de Blankenburgverbinding en het Kwaliteitsprogramma. Ook is er een forum om vragen te stellen.

Informatiebijeenkomsten & Webinars

De informatiebijeenkomsten hebben als doel het bredere publiek te informeren over de voortgang van de verdere uitwerking van de Blankenburgverbinding en het Kwaliteitsprogramma. In de Covid periode doen we dit via webinars. Bekijk de eerder gegeven webinars:

Participatie tijdens realisatiefase

Ook in de realisatiefase is het laten meedenken van de omgeving belangrijk. Door middel van informatiebijeenkomsten, klankbordgroepen, persoonlijke gesprekken met omwonenden en een interactieve website wordt ook in deze fase de omgeving betrokken.

Samenwerkingsprogramma's

De overheden in de regio hebben onder regie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld. Het programma gaat over natuur, groen, water, recreatie en geluid. Het strekt zich uit over een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedsgebied van de nieuwe rijksweg. Het programma zal onder meer de natuur verrijken en het recreatieaanbod vergroten, vooral voor de inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Dit maatregelenpakket komt bovenop de maatregelen die in het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding worden genomen.

Naast de fysieke maatregelen uit het Kwaliteitsprogramma wordt ook gezocht naar het creëren van meerwaarde voor de omgeving op het gebied van Bedrijvigheid, Onderwijs & Educatie en Toerisme & Recreatie. Hiervoor is de werkgroep Lokale Economie en Maatschappij (LEM) opgericht. Het doel is de aanleg van de Blankenburgverbinding te benutten als een impuls voor het gebied en de lokale economie.

 


.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen