Belangrijke stappen grote wegprojecten Randstad

06-04-2016 4259 keer bekeken

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft belangrijke stappen gezet voor grote projecten die binnen afzienbare tijd de doorstroming in de Randstad gaan verbeteren. De minister heeft voor de Blankenburgverbinding het tracé definitief vastgesteld.

Voor de Ring Utrecht heeft ze het ontwerp tracébesluit getekend. Recent is ook het tracébesluit voor de verbreding van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam getekend. Voor de zomer  wordt ook het tracé voor het vierde grote nieuwe wegproject, de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16 vastgesteld. 

Minister Schultz: ”De grote wegprojecten in de Randstad gaan het wegennet aanzienlijk verlichten. De verbreding van de A27 en de A10 en de aanleg van compleet nieuwe verbindingswegen zoals de Blankenburgverbinding en de A13/16 zijn hard nodig om Nederland in beweging te houden. Het is daarom belangrijk dat we vaart houden in de procedures voor de projecten die voor de economie van groot belang zijn.”

Ring Utrecht
Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. In het kader van verkeersveiligheid verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de zogenoemde ‘Varkensbocht’. Het project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4, 18, 32, 37 en 39 uit de File Top 50. Door het aanpassen van de Ring Utrecht zal het verkeer vlotter doorstromen. Daarnaast wordt het sluipverkeer uit de stad gehaald en krijgt Utrecht een groene verbinding over de weg.

Blankenburgverbinding
Met de nieuwe Blankenburgverbinding (de A24, die de A15 en A 20 met elkaar verbindt) komt er een volledig nieuwe weg. Hiermee wordt het verkeersnetwerk in de regio robuuster en kunnen mensen en goederen sneller op de plek van bestemming komen. De weg levert een belangrijke bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en de Greenport Westland en daarmee aan de economie.

A10 Zuidasdok
De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. In het tracébesluit Zuidasdok dat door de minister is vastgesteld wordt de A10 Zuid verbreed zodat de snelweg in totaal acht rijstroken krijgt voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. Ook wordt het  station Amsterdam Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017

Cookie-instellingen