Stand van zaken project Blankenburgverbinding

11-03-2015 8159 keer bekeken

In het derde kwartaal van 2015 moet het Ontwerptracébesluit (OTB) en de Milieueffectrapportage (MER) gereed zijn. Daarom werken alle projectleden nu hard aan de documenten die hiervoor als basis dienen. Namelijk het ontwerp van de Blankenburgverbinding en de milieueffectonderzoeken.

Welke wijzigingen zijn er sinds afgelopen najaar in het ontwerp aangebracht?

Het ontwerp is op een aantal onderdelen geoptimaliseerd. Zo is op de zuidoever het knooppunt voor de A15 nader uitgewerkt. Maar zonder grote wijzigingen. Verder is het op de noordoever gelukt verzorgingsplaats Rijskade in het ontwerp in te passen. Hiervoor is het ontwerp van de A20 bij Vlaardingen tot aan het knooppunt Blankenburgverbinding aangepast.

Verder wordt steeds duidelijker hoe het gebied en de weg er in de toekomst uitziet. Zowel voor de weg als voor het kwaliteitsprogramma van de regio worden qua vormgeving en landschappelijke inpassing de punten op de i gezet.

Bestuurlijke besluitvorming

De komende periode staat in het teken van de afronding van het ontwerptracĂ©besluit en de bestuurlijke besluitvorming over het kwaliteitsprogramma. Gemeenteraadsleden, de waterschapsbesturen en de provinciale statenleden van Zuid-Holland worden hierover geraadpleegd. Ook wordt met de klankbordgroepen over deze onderwerpen van gedachten gewisseld. Op basis van de uitkomsten wordt het ontwerptracĂ©besluit afgerond en stellen de regionale bestuurders een advies op. Dit advies, over de prioritering in het kwaliteitsprogramma wordt  ter besluitvorming in de gemeenteraden van Rotterdam en Vlaardingen, de besturen van de betrokken waterschappen en Provinciale State voorgelegd. De uitkomsten uit het advies worden verwerkt in de Bestuurlijke Overeenkomst die in het 3e kwartaal van 2015 wordt ondertekend.

Tegelijkertijd informeert Rijkswaterstaat u tijdens inloopavonden over de stand van zaken van het project Blankenburgverbinding. Deze informatieavonden vinden plaats in mei. Dat duurt dus nog een paar maanden, maar ondertussen kunt u het project volgen op via www.blankenburgverbinding.nl en via twitter @BlankenburgRWS. Voor vragen kunt u terecht op het forum van de website.
 

Cookie-instellingen