Voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport gepubliceerd

14-02-2014 24696 keer bekeken

In 2014 worden de gevolgen voor het milieu onderzocht en gedetailleerd beschreven in een milieueffectrapportage (project-MER). Van 14 februari t/m 13 maart 2014 is het mogelijk te reageren op ons voornemen tot het opstellen van het project-MER.

Uitgewerkt plan maken
In de planuitwerkingsfase gaan we aan de slag met het maken van een uitgewerkt plan voor de realisatie van de Blankenburgverbinding. We starten met een milieueffectrapport (een zogenoemd project-MER). Het project-MER maakt onderdeel uit van het ontwerptracébesluit. De bekendmaking van het voornemen om dit project-MER te gaan opstellen, markeert het officiële begin van deze fase.

Een project-MER, wat is dat?
Het project-MER is het vervolg op het eerder opgestelde plan-MER dat in de verkenningsfase is opgesteld voor alle varianten van de nieuwe verbinding. In het project-MER worden gevolgen voor het milieu van de aanleg van de gekozen variant Blankenburgverbinding overzichtelijk op een rij gezet. U kunt daarbij denken aan de gevolgen voor het landschap, cultuurhistorie en natuur. Ook beschrijven we bijvoorbeeld het welzijn van de mensen in de omgeving (wonen, werken, veiligheid en bereikbaarheid).

Wat komt in het onderzoek aan bod?
Het onderzoek in de planuitwerking (project-MER en het ontwerptracébesluit) is gericht op de volgende onderdelen:

■Hoe komt de voorkeursvariant er precies uit te zien en hoe wordt deze ingepast in de omgeving?
■Welke effecten voor natuur en milieu zijn te verwachten?
■Hoe worden die effecten verzacht of gecompenseerd?

Waar moeten we volgens u op letten?
Van 14 februari tot en met 13 maart 2014 kunt u reageren op dit voornemen. We zijn met name geïnteresseerd in beantwoording van de volgende vragen:

■Wat mag volgens u in deze onderzoeken niet worden vergeten?
■Welke aandachtspunten wilt u ons meegeven voor het verdere proces?
■Hoe wilt u betrokken worden bij de planuitwerking?

Hoe kunt u reageren?
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via de website centrumpp.

Per post kan ook:
Centrum Publiekparticipatie, Blankenburgverbinding
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Als u al een zienswijze heeft gegeven op de ontwerp-Rijksstructuurvisie in het voorjaar van 2013, dan hoeft u niet nogmaals een vergelijkbare zienswijze in te dienen op dit voornemen. In de Nota van Antwoord, die bij de Rijksstructuurvisie is gepubliceerd, staat vermeld in hoeverre uw eerdere zienswijze in de planuitwerking wordt meegenomen.

Waar vindt u informatie?
Op de website van het Centrum Publieksparticipatie vindt u meer informatie over het voornemen.

Onderdeel van ontwerptracébesluit
Het project-MER maakt onderdeel uit van het ontwerptracébesluit. Hierin staan het gekozen tracé (de weg), de inpassing in de omgeving en de compenserende maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid beschreven. Naar verwachting publiceren we het ontwerptracébesluit en het project-MER in het voorjaar van 2015. Ook hier kunt u weer een reactie op geven. Na de terinzagelegging van ontwerptracébesluit en project-MER zal het tracébesluit worden genomen. Hier kunt u nog tegen in beroep gaan. Op basis van het tracébesluit kan het project worden gerealiseerd.

Cookie-instellingen