Verkenning zonnepanelen Hollandtunnel

25-07-2023 869 keer bekeken

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie BAAK hebben de ambitie om de energie van de Blankenburgverbinding (A24) op te wekken met duurzame energie op locatie. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt momenteel onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op een deel van de Hollandtunnel.

Om de Blankenburgverbinding (A24) zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken, wordt in de Aalkeetpolder de Hollandtunnel gebouwd en wordt het knooppunt Vlaardingen verdiept aangelegd. Bij de inrichting van het landschap rond de nieuwe A24 wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de landschappelijke elementen die hier al aanwezig zijn. Zo wordt onder andere rond het knooppunt riet aangeplant en krijgt het dienstgebouw aan de Zuidbuurt de uitstraling van een houten schuur. Uitgangspunt hierbij voor het dak van de Hollandtunnel is het terugbrengen van het grasland, zoals aan weerszijde bij een deel van de tunnel ook aanwezig is.

Rijkswaterstaat hechten veel waarde aan deze, ook met omwonenden, afgesproken landschappelijke kwaliteit. Deze plannen zijn echter tot stand gekomen in de periode 2010-2016. Sindsdien is het denken over verduurzaming in een versnelling gekomen. Gezien de grote opgaves die er liggen vindt Rijkswaterstaat het belangrijk om na te denken over duurzaamheid in projecten. Er vindt Rijksbreed onderzoek plaats naar mogelijke locaties waar infrastructuur- en verduurzamingsoplossingen kunnen worden gecombineerd. Voor de Blankenburgverbinding, waar de twee tunnels grote energiegebruikers zijn, is de ambitie om de energie voor de nieuwe snelweg op te wekken met duurzame energie op locatie.

Om deze ambitie te verwezenlijken wordt momenteel onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor het plaatsen van zonnepanelen. Het dak van de Hollandtunnel lijkt hiervoor in aanmerking te komen. Onderzocht wordt of plaatsing van zonnepanelen mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de eerder afgesproken landschappelijke kwaliteit. 

Op dit moment worden verkennende gesprekken met de gemeente Vlaardingen gevoerd. De mening van de omwonenden speelt mee bij de uiteindelijke besluitvorming. In het verleden hebben we met onder andere omwonenden samen aan het ontwerp van de Blankenburgverbinding gewerkt. We realiseren ons dat dit idee een wijziging op deze uitwerking betekent. Aan de afspraken die toen zijn gemaakt hechten we groot belang. We vinden het echter ook belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de energietransitie en de kansen die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen te beschouwen. De wereld om ons heen staat nu eenmaal niet stil.

We zullen  de omwonenden op de hoogte houden van de voortgang van de verkennende gesprekken met de gemeente Vlaardingen en willen na de zomervakantie ook graag met de omwonenden in gesprek om het idee nadere te bespreken. Vervolgens kijken we op basis van de gesprekken en de uitkomsten van het onderzoek of en hoe met deze verkenning verder te gaan.
 

Cookie-instellingen