Variant Blankenburgverbinding definitief vastgesteld

05-11-2013 29196 keer bekeken

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld’. Hiermee ligt de keuze voor de variant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West definitief vast.

De kosten van het project bedragen 1,1 miljard euro waarvan 311 miljoen euro uit tolopbrengsten wordt gehaald. Het besluit betekent een grote stap op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De voorbereidingen voor een Tracébesluit (2015) worden gestart. De aanleg van de nieuwe weg start in 2017.

Minister Schultz van Haegen: ‘De Blankenburgverbinding is een van de ontbrekende schakels in ons wegennet. Hiermee komt de realisatie van de nieuwe weg een stap dichterbij. Een nieuwe verbinding is van groot belang voor de Rotterdamse haven, het transport van goederen naar het achterland en dus voor de economie.’

Met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie eindigt de verkenningsfase en start de planuitwerking. In deze fase wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het (Ontwerp)-Tracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Hiervoor zijn vanaf half september al veldonderzoeken gestart op het tracé om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de (water)bodem en natuur in het gebied. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (ProjectMER).

Parallel aan de planuitwerking werkt de regio verder aan de regionale inpassingsvisie waarin concreet wordt uitgewerkt waar de 25 miljoen euro die door de minster beschikbaar is gesteld aan zal worden besteed. De inpassingsvisie maakt onderdeel uit van een breder kwaliteitsprogramma dat door de regio is opgezet.

Van NWO naar Blankenburgverbinding
Nu de keuze voor de Blankenburgverbinding definitief is, gaat het project verder onder de naam Blankenburgverbinding in plaats van Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Hierop zijn de website, het twitteraccount en het e-mailadres aangepast. Het project is te volgen op www.blankenburgverbinding.nl, via twitter @BlankenburgRWS, en is bereikbaar op het e-mailadres blankenburgverbinding@rws.nl.

Zienswijzen
Van 3 april tot en met 14 mei 2013 was er de gelegenheid te reageren op de Ontwerp-Rijksstructuurvisie. In totaal zijn hier 2.281 inhoudelijke unieke zienswijzen op ontvangen. De reactie op deze zienswijzen zijn terug te lezen in de Nota van Antwoord. Op basis van de zienswijzen zijn de Rijksstructuurvisie en de onderliggende rapporten op enkele punten aangepast. Daarnaast heeft de overgang van Ontwerp-Rijksstructuurvisie naar Rijksstructuurvisie geleid tot een actualisatie van figuren en teksten. Tot slot is er sprake van een beperkt aantal aanpassingen die volgen uit voortschrijdend inzicht. De aanpassingen zijn beschreven in de Rijksstructuurvisie en Nota van Antwoord.

Meer informatie
Alle documenten van de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding’ en de twee milieueffectrapporten (plan-MER’en) zijn te downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘Projecten/actuele zienswijzenprocedures’ en op www.blankenburgverbinding.nl. Ook is op www.ruimtelijkeplannen.nl de Rijksstructuurvisie te raadplegen (vanaf 6 november). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt hierover een aparte brief.

Blankenburgverbinding
De Blankenburgverbinding verbindt de snelwegen A15 en A20 ten westen van Rotterdam en draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam. j

 

 


 

Cookie-instellingen