Minister tekent gewijzigd Tracébesluit Blankenburgverbinding

11-10-2017 4966 keer bekeken

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft een gewijzigd Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld. In het wijzigingsbesluit is vastgelegd op welke wijze de gevolgen van stikstofdepositie op natuur – als gevolg van de Blankenburgverbinding - worden gecompenseerd. De komst van de nieuwe verbinding is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en de regio.

Waarom een gewijzigd Tracébesluit?

Met het gewijzigde Tracébesluit kan de Raad van State een uitspraak doen in de lopende beroepsprocedure over de Blankenburgverbinding. Het oorspronkelijke Tracébesluit was gebaseerd op de  PAS (= Programma Aanpak Stikstof). In een recente beroepszaak  heeft de Raad van State verduidelijkende vragen over de PAS gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Aangezien de beantwoording door het Hof naar verwachting nog op zich laat wachten is voor een gewijzigd Tracébesluit gekozen  waarin er geen relatie meer met de PAS is. Hierdoor kan  vertraging  voor de  openstelling van  de Blankenburgverbinding worden voorkomen. 

Voor het gewijzigde Tracébesluit heeft de minister van IenM aanvullend natuuronderzoek uit laten voeren. Uit dit onderzoek (een zogenaamde passende beoordeling op basis van de Wet natuurbescherming) is gebleken dat het mogelijk is om met maatregelen het effect van de  stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als gevolg van de Blankenburgverbinding te compenseren. De minister heeft besloten om deze maatregelen toe te voegen aan het Tracébesluit. De maatregelen bestaan uit de aanleg en/of verbetering van natuur. Deze compenserende maatregelen zijn opgenomen in een wijzigings-Tracébesluit.

Nog geen schop in de grond

Rijkswaterstaat start met de daadwerkelijke bouw van de Blankenburgverbinding als er een onherroepelijk Tracébesluit is. Rijkswaterstaat is eerder al gestart  met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek en grondverwerving om ervoor te zorgen dat de bouw tijdig kan starten. De openstelling van de nieuwe Blankenburgverbinding staat gepland voor 2022-2024. Dan kunnen automobilisten gebruik maken van de nieuwe wegverbinding tussen de A20 en de A15.

Beroepsprocedure

Op 11 oktober a.s. wordt het gewijzigde Tracébesluit gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen van 12 oktober tot en met 23 november beroep instellen tegen het Tracébesluit door het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. Zij die al een beroep hebben ingediend tegen het Tracébesluit van 28 maart 2016 hoeven dit niet opnieuw te doen, tenzij zij bezwaar hebben tegen het gewijzigde Tracébesluit. Hun beroep blijft van kracht en wordt door de Raad van State behandeld.

Blankenburgverbinding

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Ook in de Rotterdamse regio neemt het verkeer naar verwachting de komende jaren sterk toe. De nieuwe weg gaat een goede bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en aan een robuust verkeersnetwerk voor de regio Rotterdam. De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg (de A24) die de A15 en A20 met elkaar verbindt ten westen van Rotterdam. Ook wordt de A20 tussen Kethelplein en de aansluiting op de Blankenburgverbinding verbreed. De nieuwe verbinding komt te liggen aan de westkant van Vlaardingen en de oostkant van Rozenburg.

Cookie-instellingen