Kwaliteitsprogramma

Beschrijving Kwaliteitsprogramma

Parallel aan de planuitwerking van de Blankenburgverbinding tot een ontwerptracébesluit (OTB) hebben de regionale overheden, onder leiding van de MRDH Vervoersautoriteit (voorheen stadsregio Rotterdam), gewerkt aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Het Kwaliteitsprogramma

Het Kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen boven op de wettelijk verplichte maatregelen die bij de aanleg van de Blankenburgverbinding gelden. Het gaat om extra maatregelen voor natuur, groen, water, recreatie en geluid. De door de minister toegezegde rijksbijdrage van 25 miljoen euro (naar aanleiding van de motie-Kuiken) werkt feitelijk als een hefboom om financiële middelen in te zetten voor dit Kwaliteitsprogramma.

Kwaliteitsprogramma voor een groot gebied

Het Kwaliteitsprogramma behelst een groter gebied dan alleen het gebied direct grenzend aan de nieuwe rijksweg. Het doel van het programma is het gebied waarin straks de Blankenburgverbinding ligt, te voorzien van een extra kwaliteitsimpuls. Onder meer door het recreatieaanbod te vergroten en nieuwe natuur te ontwikkelen. Ook onderzocht: of extra maatregelen nodig zijn om de geluidsbelasting voor aangrenzende woon- of recreatiegebieden verder te beperken. Gebiedsgerichte benadering resulteert in een landschapsplan.

Gebiedsgerichte benadering

Nadrukkelijke wens van de betrokken bestuurders was een gebiedsgerichte benadering. Met als doel een door betrokken partijen gedragen, samenhangend beeld van de omgeving van de weg. Deze gebiedsgerichte benadering vindt haar weerslag in het ‘landschapsplan Blankenburgverbinding’, waar (binnen de kaders van besluitvorming) de kwaliteiten, waarden en potenties van het gebied opnieuw onder de loep zijn genomen. Er is daarbij nadrukkelijk gezocht naar kansen, bijvoorbeeld door synergie in maatregelen en koppelingen met het ontwerpproces van de Blankenburgverbinding.

Inrichting Krabbeplasgebied

Bijzonder aandachtspunt is de zwemplas Krabbeplas. Om de recreatieve functie te versterken, moet er een oplossing komen voor het huidige probleem met de waterkwaliteit. Blauwalg hindert namelijk recreatie in de zwemplas. Een oplossing is de realisatie van een zogenaamde waterharmonica in de Rietputten. De Blankenburgverbinding vormt een nieuwe grens tussen het veenweidelandschap aan de westkant en het recreatiegebied aan de oostkant. Daarmee verandert het karakter van het oostelijk gebied; een gebied dat meer relatie heeft met de stad. De wens is het gebied om te vormen naar een stedelijk park, dat aantrekkelijk is voor de gehele regio.

Recreatieve routes

Een wens is de bestaande recreatiegebieden op de noordoever aan elkaar te knopen door de aanleg van nieuwe recreatieve (fiets)routes. Deze nieuwe verbinding in noord-zuidelijke richting komt tot stand tussen de Rietputten en het Volksbos.

Herinrichting van het Oeverbos

Er ligt een kansrijk plan om van het Oeverbos een aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk recreatiegebied te maken, met een natuurlijk getijdegebied langs de oever. Mogelijk gemaakt door de koppeling van de bodemsaneringsplicht van de provincie Zuid-Holland met de werkzaamheden die Rijkswaterstaat moet uitvoeren op grond van de Kaderrichtlijn Water.

Rietputten en waterharmonica

Het gebied Rietputten behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur. Om de verstoring en de vernietiging van een deel van de Rietputten te compenseren, veranderen we de twee aangrenzende graslandpercelen in rietland. Doel van het Hoogheemraadschap van Delfland is verbetering van de waterkwaliteit in het gebied; mogelijk gemaakt door een verdergaande verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, via vlooienvijvers en het rietmoeras; een zogenaamde waterharmonica. Het water dat uit de waterharmonica komt, wordt gebruikt om de Krabbeplas regelmatig door te spoelen. Dit hele systeem draagt bij aan een duurzame waterkringloop. Met de realisatie van de waterharmonica in de Rietputten behouden we het natte karakter en de natuurwaarde van de Rietputten. De waterharmonica is een van de dragers van het landschapsplan op de noordoever.

Oostrand Rozenburg

Een belangrijke wens op de zuidoever is het handhaven en verbeteren van de zogenaamde ‘Groene Gordel Rozenburg’. De Groene Gordel is enerzijds de afscherming van het industrieel landschap, maar anderzijds ook een van de weinige recreatiemogelijkheden in de directe omgeving voor de inwoners. In het inrichtingsvoorstel wordt de waterkering rechtgetrokken, die in de huidige situatie een ‘knik’ heeft. Hierdoor ontstaat meer gebruiksruimte in het gebied.

Het gebied krijgt een parkachtige inrichting, inclusief de realisatie van een waterpartij met speeleiland. De bestaande sportvelden (handbal en voetbal) worden vervangen. Nieuwe loop- en fietspaden borgen de bereikbaarheid van het gebied en de voorzieningen. Het Rijk betaalt de aanleg van een nieuw fietspad tussen de Laan van Nieuw Blankenburg en de Botlekweg, in verband met wettelijke compensatie van kruisende infrastructuur. Omleg van de huidige Droespolderweg is nodig om volgens verkeerstechnische eisen aan te sluiten op de Botlekweg.

Met het oog op de leefbaarheid (wettelijk te treffen mitigerende maatregelen) is in het ontwerptracébesluit een geluidswal (van 9 tot 12 meter hoog) voorzien, die integraal onderdeel uitmaakt van de gewenste inrichting van de oostrand.